question

hoangcv avatar image
hoangcv asked

Enabled Closeout for Sandbox Merchant

Xin chào ngài,
Tôi không thể khóa các giao dịch bằng tài khoản của mình, bạn có thể giúp tôi kích hoạt tính năng này không? Cám ơn.
Tài khoản hộp cát: PC026Q2ZF0JY0
Clover Android SDKClover FlexAPI Token
10 |2000

Up to 2 attachments (including images) can be used with a maximum of 512.0 KiB each and 1.0 MiB total.

0 Answers

·

Write an Answer

Hint: Notify or tag a user in this post by typing @username.

Up to 2 attachments (including images) can be used with a maximum of 512.0 KiB each and 1.0 MiB total.

Welcome to the
Clover Developer Community